خوش آمدید میهمان [ ورود | عضویت

تماس بگیرید

تضمینی تعمیرات ایسیو را فرا بگیرید

  • شهر: بابل
  • استان: مازندران
  • شماره تلفن: 09309999863
  • ارسال شده: ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ ۱۱:۳۳ ق٫ظ
  • انقضاء: این آگهی منقضی شده است
E-3

توضیحات بیشتر

ECU , BSI , BM34 , AMPER , ABS , CNG
جدیدترینمتدآموزشیدرعیبیابیوتعمیراتانواعایسیو ECU
تعمیراتانواعایسیوبنزینوگاز ECU , CNG
آموزشتکمیلیتمامیکنترلیونیتهایالکترونیکیبررویخودروها
۱ـبرقخودرووسیمکشی
۲ـالکترونیکوآشناییکاملباقطعاتالکترونیک
۳ـآموزشعیبیابیونحوهتعمیراتاصولیتمامیایسیوها ECU
۴ ـآشناییباسیستمایموبلایزروعملکردوخرابیهایشایع immobilizer ECU
۵ ـآشناییباسیستممولتیپلکسونحوهعیبیابیوراهاندازیآن multiplex
۶ ـآشناییوعیبیابیونحوهتعمیراتسیستمدوگانهسوزسیانجی CNG
۷ـآموزشبادیاگونحوهعیبیابیخودروهابهطوردقیقوصحیح DIAG
۸ ـآموزشتعمیراتBSI , BSM , ABS , AIRBAG , AMPER
همراهباکاملترینجزوهآموزشیبههمراهسیدیهایآموزشیفنیخودروها
ساپورتوپشتیباتیفنی
نقشهکاملودقیقتمامارتباطاتداخلیecuونقشههایالکترونیکیوالکتریکیتمامیخودروهایموجوددرایران
پشتیبانیفنیونرمافزاریبرایخودروهایآینده
کلیهآموزشهابهصورت ۱۰۰% تضمینیودرکوتاهترینزمانممکنبهصورتحضوریوغیرحضوری,جهتآشناییباتعمیراتحرفهایecuوآشناییبیشترباسختافزارهایمدرنتارسیدنبهتواناییکاملکارآموزبهصورتعملیوتئوریبرگزارمیشود
برایمشاورهوثبتنامدراینکلاسهاباماتماسبگیرید :
۰۹۳۰۹۹۹۹۸۶۳ خانم نوربخش “ مسئول ثبت نام واطلاع از وضعیت دوره های آموزشی”
۰۱۱۳۲۰۴۰۰۵۵ اطلاعات دور ها و زمان ثبت نام
۰۱۱۳۲۲۷۳۶۷۸ پشتیبانی کارآموزان
۰۱۱۳۲۲۷۸۵۸۳ فروش تجهیزات تعمیر گاهی
(تستر ایسیو – دستگاه تست سیم کشی و شبیه ساز سنسورها – دستگاه شستشوی انژکتور- عیب یاب خودرو)
www.POUYA.info
pouya.diag@gmail.com
آدرس : مازندران – بابل – خیابان طالقانی – روبروی ارشاد ۲۱ – گروه فنی پویا خودرو

شناسه آگهی : 17758144a6f41c2f

گزارش مشکل

درخواست شما در حال پردازش است ، لطفا چند لحظه صبر کنید ....